Rozúčtování vodného a stočného podle předpisu  

Posted by Jiří Šilhavý in

Pro vyúčtovávání nákladů za toto plnění (službu) nájemcům především platí, po převzetí objektu novým pronajimatelem. to co bylo sjednáno a uplatňováno podle předpisů o nájemném pronajimatelem předchozím. Jak to odpovídá § 680 obč. zák. podmínkám nabytí vlastnictví a také § 71 zákona o ÚS o důsledcích zrušení předpisů. Jestliže tedy minulý pronajimatel prováděl rozúčtování některým nájemcům s instalovanými bytovými vodoměry podle těchto vodoměrů, tak jim tento nárok platí. Do doby než bude případně sjednán mezi pronajimatelem a nájemci jiný způsob, nebo upraven novým předpisem.
Tak to určuje i nová úprava regulovaných cen dodávek SV a stočného, obsažená ve výměru MF č. 01/2005 z Cenového věstníku č. 14/2004. Ta stanoví že „ způsob rozúčtování vodného a stočného jednotlivým spotřebitelům je předmětem dohody mezi odběratelem a spotřebiteli ( vlastníkem domu a uživateli bytů a nebytových prostorů )“ A dále určuje: „ nedojde-li k dohodě nejméně s polovinou spotřebitelů, provede se rozúčtování podle počtu uživatelů bytů v závislosti na vybavení bytu a podle počtu a druhu nebytových prostorů / směrná čísla roční spotřeby vody dle přílohy 12 vyhl. 428/2001 Sb).“ Ke změně způsobu rozúčtovávání, který měli nájemci sjednán s minulým vlastníkem může tedy dojít jen po jednání s nájemci a změně dřívějších dohod. A v případě, že jen u některých bytů jsou instalovány bytové vodoměry a spotřeba je účtována podle nich, je nejlepším řešením nainstalovat je i ve zbývajících bytech a náklady rozúčtovávat podle nich.
Z výše citovaného ustanovení je pro rozúčtování podle počtu uživatelů zásadní i to, že to je závislé i na vybavení bytu a nebytových prostorů v domě. Jestliže jsou byty vybaveny pro spotřebu vody rozdílně,pak musí být rozdílně rozpočítávána i spotřeba. Směrná čísla stanoví poměry či podíly spotřeby na osobu a rok z celkové spotřeby domě, právě v závislosti na vybavenosti bytu určené ke spotřebě vody ( koupelna, WC, umyvadlo ohřívače na vodu apod.) Například tam kde je v bytě pouze výtok a WC ( bez koupelny) je předpokládaný podíl spotřeby 31 m3, je-li v bytě výtok, WC a koupelna je to 41 m3, atd.. Obdobně je to určeno i pro spotřebu vody v nebytových prostorách. Při rozúčtovávání skutečné spotřeby SV v domě s rozdílným vybavením bytů je pronajimatel povinen ( pokud to nemá s nájemci dohodnuto jinak), rozpočítat náklady za spotřeby v těchto poměrech.
Předpis stanoví závazné podmínky i pro výši záloh: „ způsob výpočtu záloh dohodne odběratel se spotřebiteli. Nedojde-li k dohodě nejméně s polovinou spotřebitelů, měsíční zálohy za dodávku vody pitné a za vodu odpadní se pro každé zúčtovací období vypočítávají ve výši maximálně jedné dvanáctiny dodávek a to podle skutečné spotřeby vody za předchozí roční období, nebo podle směrných čísel spotřeby vody, vynásobené cenami sjednanými podle stanovených pravidel věcného usměrňování cen.“ Z uvedeného je patrno, že tam kde nájemcům vznikaly dosud ze záloh značné přeplatky, nemají pronajimatelé žádný právní podklad k podstatnému zvyšování záloh, jak se o to někteří snaží. A většinou jednostranným rozhodováním bez dohody s nájemci, tedy v rozporu s předpisem..

zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Jiná možnost fotografování není.Technorati

This entry was posted on úterý 17. března 2009 at 08:58 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 komentářů

Okomentovat

Add